bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Stąd/Dokąd #8 „Nawra od kuchni”. Dziedzictwo kulinarne regionu

Opublikowano 09 stycznia 2024

Grafika promująca wydarzenie Stąd/Dokąd #8 „Nawra od kuchni”. Dziedzictwo kulinarne regionu

W skomplikowanym świecie, składającym się z różnorakich dziedzin życia, istnieje jedna, której nie można odmówić wagi i znaczenia, a jednocześnie daleko sięga­jącej historii i tradycji. Tą dziedziną są szeroko pojęte kulinaria.

Głównym statutowym zadaniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu jest przygotowanie i przeprowadze­nie pełnego procesu rewitalizacyjnego zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Nawrze, w którym z czasem powstanie „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich”. Ale aby stworzyć atrakcyjną, interesującą i ciekawą instytucję, ważne jest również badanie i opisywanie zjawisk kulturowych, które kształtowały się wewnątrz domów ziemiańskich, jak również na obszarze wsi je otaczających. Stąd pomysł zajęcia się tematem dziedzictwa kulinarnego i jego cech charakterystycznych dla Nawry i okolic. Wywiady z mieszkańcami, opracowanie tematów, analiza przykładów, wreszcie publikacja książki, a także debata z mieszkańcami, to tylko wstęp do dalszych działań, które KPCD będzie podejmować, chcąc zachować pamięć o mieszkańcach pałacu i ich pozytywnych relacji z wsią. Aby w konsekwencji jedną z części przyszłego muzeum poświęcić właśnie kulinariom
i szeroko pojętej kulturze stołu.

Podczas styczniowej dyskusji poruszone zostaną kwestie m.in.:
  • genezy książki „Nawra od kuchni”
  • dziedzictwa kulinarnego i sposobów jego promocji wśród mieszkańców i turystów
  • roli Kół Gospodyń Wiejskich w podtrzymywaniu regionalnych tradycji kulinarnych

Uczestnicy debaty:

  • dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka – badaczka dziedzictwa kulinarnego,  organizatorka festiwalu smaków i innych wydarzeń związanych z kuchnią tradycyjną
  • Edyta Nieduża – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nawrze
  • Katarzyna Orłowska – inspektor ds. promocji Urzędu Gminy Chełmża

Moderator debaty:

  • Alicja Jankowska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu, autorka i redaktorka książki „Nawra od kuchni”
Zapraszamy do wysłuchania i wzięcia udziału w dyskusji!
CZWARTEK 25 stycznia 2023 r., godz. 17-18:30
Świetlica wiejska, Nawra 5, Gmina Chełmża

Link do wydarzenia:

Stąd/Dokąd – dyskusje o dziedzictwie to organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu cykliczne spotkania oparte o wymianę myśli i doświadczeń różnych środowisk, które zajmują się badaniami i upowszechnianiem rozmaitych składników i kształtów dziedzictwa kulturowego. Do naszej siedziby w Toruniu będziemy zapraszać naukowców, pracowników instytucji kultury i oświaty, regionalistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne osoby, którym tematyka lokalnego dziedzictwa jest szczególnie bliska. W trakcie dyskusji poruszymy m.in. kwestię tożsamości lokalnej, wyróżników regionalnych, krajobrazu kulturowego, „trudnego” dziedzictwa.