bip - ikona
Unia Europejska - flaga

Deklaracja dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. serwis zawiera dokumenty PDF, których treść stanowią skany z dokumentów prawnych lub rozporządzeń Dyrekcji. Mają formę graficzną,
2. serwis zawiera pliki PDF, DOC itp., korzystanie z nich starano się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Wyłączeniem są dokumenty prawne oraz informujące np. o prowadzonych przetargach publicznych,
3. nie wszystkie obrazy na stronie mają tekst alternatywny oraz odpowiednie podpisy,
4. brak możliwości zmiany języka treści strony odpowiednio oznakowanej w kodzie strony.

Wyłączenie:
1. Na serwisie nie są publikowane multimedia w postaci filmów. Na stronie znajdują się odnośniki do filmów na kanale portalu youtube.com. Każdy nowy film wstawiony na portal będzie opatrzony napisami, których zamieszczenie będzie możliwe poprzez narzędzia serwisu.
2. Brak multimediów audio, które uruchamiają się automatycznie.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Informacja dla użytkowników:
• na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
• użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
• linki – prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w nowym oknie,
• kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
• staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności,
• zdjęcia i grafiki opublikowane w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem elementów opisanych niżej. Część filmów opublikowanych w serwisie YouTube, a następnie osadzonych na stronie Centrum nie ma transkrypcji, w większości te, które zostały przygotowane przed wejściem w życie deklaracji dostępności. Na stronach Centrum znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do grafik.

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny na podstawie dostępnych list kontrolnych zamieszczonych na stronie www.gov.pl oraz kryteriów WCAG.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej można się kontaktować pod adres mailowy biuro@kpcd.com.pl lub pod numerem telefonu 56 649 45 99 wew. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, informację o preferowanym sposobie kontaktu oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla siebie sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, podając jednocześnie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym nie może to być termin późniejszy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.