bip - ikona
Unia Europejska - flaga

O instytucji

Siedziba Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu, ul. Czerwona Droga 8.

W 2021 roku swoją działalność rozpoczęło Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Najważniejszym celem instytucji jest badanie i upowszechnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza i Kujaw oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających lokalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach. Działania podejmowane przez Centrum mają służyć przede wszystkim wzmocnieniu więzi społecznych, zwiększeniu kulturowej świadomości oraz identyfikacji mieszkańców z regionem.

Realizując działalność statutową współpracujemy z podmiotami sektora publicznego, w tym instytucjami kultury, placówkami oświaty i instytucjami o charakterze naukowym i badawczym, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.

Statut KPCD – PDF

Główne zadania:

 

  • Przywrócenie wartości historyczno-architektonicznych i przyrodniczych zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze, w którym tworzone będzie Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich. Muzeum ma być miejscem kultywowania bogatych tradycji, historii i osiągnięć rodów ziemiańskich na terenach Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw oraz upowszechniania materialnego i niematerialnego dorobku kultury wiejskiej.
  • Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie, w partnerstwie z jednostkami samorządowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami społecznymi, projektów mających na celu poszerzenie wiedzy i świadomości na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza i Kujaw.
  • Inspirowanie oraz wyznaczanie kierunków i programów działalności dla miejsc, obiektów, przestrzeni, mających istotne znaczenie dla zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego regionu, m.in. takich jak: zespół pałacowo-parkowego w Nawrze, Park Kulturowy Wietrzychowice, piastowski zespół osadniczo-sakralny w Kałdusie, zespół pałacowo-parkowy w Warszewicach, zespół tężniowo-solankowy w Ciechocinku, czy też miejsc związanych z osobą Fryderyka Chopina i jego rodziny.
  • Wspomaganie i inicjowanie działań na rzecz tworzenia oferty turystycznej opartej na zasobach dziedzictwa kulturowego regionu.
  • Prowadzenie warsztatów, wykładów, prelekcji z zakresu historii regionu, tradycji zwyczajów, obrzędów i obyczajów.
  • Prowadzenie działalności wystawienniczej.
  • Prowadzenie działalności promocyjnej, wydawniczej dokumentacyjnej w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu.