bip - ikona
Unia Europejska - flaga

BOGUWOLSKI Ryszard

Opublikowano 28 grudnia 2022

BOGUWOLSKI Ryszard

(1942 – 2008), polski archeolog, muzealnik, kierownik Dyrektor Muzeum im. Ks. Dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Urodził się 2 marca 1942 r. w Międzylesiu k. Turku w Wielkopolsce. W 1946 r. wraz z rodzicami przeniusł się do Chełmna. Ryszard wraz z siostrą rozpoczął edukację w szkole podstawowej i gimnazjum, a następnie w szkole średniej – Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie. Po zdaniu matury w 1960 r. podjął studia archeologiczne na UMK w Toruniu, które ukończył w 1966 r. Po ukończeniu studiów, w dniu 2 stycznia 1967 r. rozpoczął pracę w grudziądzkim Muzeum, obejmując kierownictwo Działu Archeologii. Współpracę z muzeum podjął już w trakcie studiów, uczestnicząc w badaniach M. Tuszyńskiego na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Grucznie. Po śmierci M. Tuszyńskiego w 1966 r., Ryszard Boguwolski kontynuował badania doprowadzając do całkowitego rozpoznania cmentarzyska. W 1968 r. wstępuje w związek małżeński z Urszulą z d. Śmiglewską, a w kolejnym roku zostają rodzicami syna Tomasza. Na przełomie lat 60. i 70-tych podejmuje nowy temat badawczy związany ze średniowiecznym osadnictwem obronnym północnej części ziemi chełmińskiej. Badania weryfikacyjno-sondażowe realizowane w współpracy z archeologami z Katedry Archeologii UMK obejmowały m.in grodziska w Świeciu nad Osą, Grucie, Mełnie. Wieldządzu, Orłowie, Gawłowicach, Gołębiewku, Szembruku, Plemiętach, Mędzycach, Słupskim Młynie, Ryńsku, a także na Górze Zamkowej w Grudziądzu. Jego zainteresowania nie ograniczały się do badań stanowisk średniowiecznych, ale podejmował także szereg działań zmierzających do ratowania i rozpoznania stanowisk z innych okresów. Efektem realizowanych badań były liczne publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Przez dziesiątki lat podejmuje liczne działania popularyzujące wyniki badań archeologicznych, m.in. przygotowując liczne ekspozycje. Aktywność naukowo-badawczą oraz popularyzatorską kontynuuje również po przyjęciu funkcji dyrektora Muzeum w Grudziądzu w roku 1979.
Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć nie tylko z zakresu archeologii, jako dyrektor aktywnie współpracuje z ośrodkami muzealnymi i placówkami badawczymi na terenie kraju i za granicą. Aktywnie uczestniczy nie tylko w pracy naukowo-badawczej, ale także i społecznej. Z jego inicjatywy powołano w Grudziądzu Oddział Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, od 1972 r. Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego, którego – od samego początku aż do roku 1991 – był prezesem. Wielokrotnie był nagradzany oraz odznaczany za zasługi na polu kultury i nauki. Pełnił funkcję dyrektora muzeum w Grudziądzu do swojej śmierci. Zmarł 11 maja 2015 r. w Grudziądzu

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Małgorzata Kurzyńska, Ryszard Boguwolski (2 marca 1942–11 maja 2015), „Rocznik Grudziądzki”, t. 25, 2017, s. 295-312.