bip - ikona
Unia Europejska - flaga

KAJZER Leszek

Opublikowano 28 grudnia 2022

KAJZER Leszek

(1944 – 2016), polski archeolog, specjalista w dziedzinie budownictwa i architektury obronnej Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

Urodzony dnia 11 sierpnia 1944 r. w Milanówku na Mazowszu. Od 1950 r. wraz z rodziną przeniósł się do Łodzi, z którą był związany do końca życia. Tam też odebrał nauki wszystkich szczebli edukacji, od szkoły podstawowej po studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tytuł magistra w zakresie archeologii uzyskał w 1967 r., na podstawie pracy napisanej pod opieką prof. Konrada Jażdżewskiego. Od czasów studiów interesował się zagadnieniem budownictwa obronnego, co przyczyniło się do rychłego włączenia go do prac realizowanych przez Zakład Archeologii Polski Środkowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, w Pracowni Historii Dawnego Uzbrojenia, której kierownikiem był prof. Andrzej Nadolski. W PAN obronił doktorat w roku 1973, poruszający problematykę uzbrojenia i ubioru rycerskiego. W 1978 roku Leszek Kajzer przeniósł się do Katedry Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie rozwijał swą karierę naukową, uzyskując dwa lata później stopień doktora habilitowanego, a w 1991 r. tytuł profesora. Ważnymi obszarami zainteresowań badawczych Leszka Kajzera były badania zamków i grodów późnośredniowiecznych z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, m.in. w Brześciu Kujawskim, Raciążku, Kowalu, Radziejowie, Sadłowie, czy Radzikach Dużych. Wyniki tych badań były szeroko publikowane w formie artykułów i książek podejmujących problematykę zamków i budownictwa obronnego. Był również aktywny na polu dydaktyki, co zaowocowało licznymi obronionymi pracami magisterskimi i doktorskimi pod jego kierunkiem. Angażował się również w działalność organizacyjną UŁ. W latach 1992-1996 był kierownikiem Katedry Archeologii, a od roku 1996 do 2008 zaś dyrektorem Instytutu Archeologii UŁ. Dorobek naukowy badacza obejmuje blisko 600 pozycji, w tym 26 książek. Jego prace publikowane były w 15 krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. Wśród najważniejszych należy wymienić monumentalne dzieło Leksykon zamków
polskich, będące kompendium wiedzy w zakresie tego typu obiektów w początkach XXI w. Zmarł 25 września 2016 r. w Łodzi i w rodzinnym mieście został pochowany.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Aleksander Andrzejewski, Profesor dr hab. Leszek Kajzer (1944-2016), „Slavia Antiqua”, t. LVII, 2016, s. 9-12.
Aleksander Andrzejewski, Profesor dr hab. Leszek Kajzer (11 VIII 1944–25 IX 2016), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Archaeologica, t. 32, 2017, s. s. 7-11.