bip - ikona
Unia Europejska - flaga

RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KONTRAHENTÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM DZIEDZICTWA

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO1, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń, NIP: 9562369146, REGON: 389096441.

2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt na adres podany w punkcie 1 powyżej lub w formie elektronicznej: biuro@kpcd.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  a. realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b. związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa, tj. w celu rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jeżeli jest to niezbędne w celu wykonania zawartej umowy, ale nie będą przekazane do organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 powyżej, a w przypadku przetwarzania na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody – do czasu cofnięcia zgody. W przypadku przetwarzania danych w celach związanych z realizacją umowy, dane te będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia współpracy. Po upływie okresu przechowywania dane te zostaną usunięte.

6. Informuję, że posiada Pani/Pan prawo do:

  a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
  b. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, o ile dane te nie są już niezbędne do realizacji któregokolwiek z celów wskazanych w pkt 3 powyżej,
  c. żądania ograniczenia przetwarzania przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Pani/Pana danych osobowych,
  d. przenoszenia Pani/Pana danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,
  e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Pani/Pana danych.

7. Każde z uprawnień, o których mowa w pkt 6 powyżej, może Pani/Pan zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@kpcd.com.pl
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w sposób naruszający przepisy RODO.
9. Swoje dane osobowe przekazuje Pani/Pan w sposób całkowicie dobrowolny, ale nieudostępnienie danych niezbędnych do wykonania umowy uniemożliwi jej wykonanie.