bip - ikona
Unia Europejska - flaga

CHMIELEWSKI Eugeniusz

Opublikowano 26 marca 2024

CHMIELEWSKI Eugeniusz

(1930-2008), technik mechanik, grudziądzki historyk-regionalista, działacz społeczny, bibliofil.

Urodził się 22 listopada 1930 r. w Grudziądzu. Był synem Juliana, oficera rezerwy w stopniu porucznika i Leokadii (z domu Hinz) z zawodu księgowej. Podczas okupacji uczęszczał do niemieckiej szkoły podstawowej w Grudziądzu. Po zakończeniu działań wojennych był uczniem Państwowego Gimnazjum przy ul. Sienkiewicza (obecnie I Liceum Ogólnokształcące). W 1948 ukończył w tejże szkole tzw. „małą maturę”. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie nauki w 3-letnim Liceum Mechanicznym, w którym w 1951 r. uzyskał tytuł technika mechanika. Następnie skierowany został do Kraśnickiej Fabryki Wyrobów Metalowych, a po czterech latach przeniósł się do Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu. W charakterze konstruktora i kierownika Pracowni Prototypowo-Badawczej POiE przepracował 36 lat. Przebywając w Kraśniku zaczął interesować się historią, które towarzyszyło mu przez kolejne lata życia. Zbieranie materiałów na temat historii rodzinnego Grudziądza stało się jego pasją. Wygłaszał liczne odczyty, współpracował z lokalną prasą, w której publikował swoje opracowania. Działał w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym – w Komisji Opieki nad Zabytkami i Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. W Grudziądzkim Towarzystwie Kultury przez wiele lat sprawował funkcję członka zarządu. Był ponadto współzałożycielem Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, w którym od początku był sekretarzem i kronikarzem, a po śmierci Edwina Brzozowskiego – przewodniczącym. Działał w Kole Miłośników Książki i Ekslibrisu, Kole
Kolekcjonerów Pamiątek o Grudziądzu, współredagował biuletyn „Grudziądz”, ale także był jednym z inicjatorów wydania serii „Kalendarz Grudziądzki”. Zmarł 11 marca 2008 r. i został pochowany na grudziądzkim
cmentarzu w parku miejskim.

 
Opracowane na podstawie:
Eugeniusz Chmielewski (1930-2008), „Kalendarz Grudziądzki”, t. 13, 2009, s. 192-193.