bip - ikona
Unia Europejska - flaga

POTEMSKI Czesław

Opublikowano 28 grudnia 2022

POTEMSKI Czesław

(1932 – 1986), polski archeolog, dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Urodził się dnia 22 lipca 1932 r. w Radzionkowie. W 1939 r. rodzina Potemskich przeniosła się do Częstochowy. Tam też rozpoczął naukę w liceum im. R. Traugutta, którą zakończył w 1950 r. W kolejnych latach (do 1953 r.) studiował „kulturę materialną” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł „technika historii kultury materialnej”. Równolegle podjął pracę w poznańskim Muzeum Archeologicznym, później zaś w tamtejszym Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Z Bydgoszczą Czesław Potemski związał się od 1953 r. w momencie objęcia posady kierownika działu archeologicznego tutejszego muzeum. Będąc zatrudnionym w muzeum eksternistycznie zakończył studia magisterskie, otrzymując tytuł magistra historii kultury materialnej dnia 7 lipca 1959 r. W 1981 r. Czesław Potemski początkowo został kustoszem i zastępcą dyrektora, a od 1982 r. pełnił funkcję dyrektora Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Posadę tą obejmował do połowy 1985 roku, kiedy to zdecydował się przejść na rentę. Kariera zawodowa Czesława Potemskiego w ośrodku bydgoskim obfitowała w liczne terenowe kampanie badawcze na terenie powiatu bydgoskiego, realizowane z innymi placówkami naukowymi i muzealnymi m.in. z Poznania i Warszawy. Badaniami wykopaliskowymi objęto m.in. grodziska wczesnośredniowieczne (m.in. w Fordonie, Strzelcach Dolnych), jak również stanowiska pradziejowe (m.in. w Bydgoszczy-Pałczu, Toninku). Opublikował blisko 200 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym najważniejszą pracę pt. „Pradzieje Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego”. Badacz zmarł niedługo po ustąpieniu ze stanowiska dyrektora Muzeum. Miało to miejsce dnia 12 maja 1986 r.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Jacek Woźny, Szkic do portretu zbiorowego archeologów z regionu kujawsko-pomorskiego, „Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego” t. 20, red. Z. Biegański i Wł. Jastrzębski, Bydgoszcz 2007, s. 11-28.