JĘDRZEJEWSKI Zbigniew

JĘDRZEJEWSKI Zbigniew

(1945 – 2022), mistrz kowalski, laureat Nagrody im. Oskara Kolberga.

Urodził się w 1945 r. w Osięcinach (powiat radziejowski), w rodzinie kujawskich rzemieślników. Jego matka Helena zajmowała się hafciarstwem i szydełkowaniem, ojciec Teodor był założycielem kuźni w Osięcinach, w której wykuwał zarówno przedmioty użytkowe, jak i stylizowane ozdoby. Wykształcenie pobierał najpierw w Osięcinach, a następnie we Włocławku, gdzie ukończył także Studium Nauczycielskie i rozpoczął pracę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Tam też prowadził koło zainteresowań dla młodych metaloplastyków. Sam nauczył się fachu przede wszystkim od swojego ojca. Pomagał mu w kuźni, a gdy ten przeszedł na emeryturę w 1976 r., zrezygnował z pracy w szkole i przejął rodzinną działalność w pełnym wymiarze. Jego praca była odzwierciedleniem ciężkiej pracy i wrodzonego talentu. Z powodzeniem łączył technikę z plastyczną wyobraźnią, tworząc formy finezyjnie, a przy tym starannie zakomponowane. Przekształcił prostą kuźnię w zakład kowalstwa artystycznego, w którym powstawały m.in. dekoracyjne kraty, bramy, balustrady, świeczniki, latarnie, lampy. W 1979 r. Zbigniew Jędrzejewski został wyróżniony tytułem Honorowego Mistrza Rzemiosła Artystycznego, a w 1986 złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, przyznawaną przez Ministra Kultury i Sztuki. W 2006 r. otrzymał także prestiżową Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Od lat 80. brał udział w licznych konkursach sztuki ludowej i kowalstwa artystycznego. Jego prace były prezentowane na zagranicznych wystawach, obecnie znajdują się w zbiorach muzealnych we Włocławku, Inowrocławiu i Radomiu, można je także dostrzec w przestrzeni publicznej Włocławka, Inowrocławia, Osięcin, Ostrowąsu, Izbicy Kujawskiej. Fach przekazał swojemu synowi Andrzejowi, który kontynuuje rodzinną tradycję i prowadzi kuźnię w Osięcinach. Uczniem mistrza był również m.in. Andrzej Schmidt, popularny kowal z Piotrkowa Kujawskiego. Zbigniew Jędrzejewski odszedł 25 lipca 2022 r.

&nbsp
Opracowane na podstawie:

D. Kalinowska, Zbigniew Jędrzejewski, online: https://www.nagrodakolberg.pl/laureaci-zbigniew_jedrzejewski, dostęp: 28.12.2022.

JAŻDŻEWSKI Konrad

JAŻDŻEWSKI Konrad

(1908 – 1985), polski archeolog, profesor UŁ, światowej sławy badacz pradziejów, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Urodził się dnia 23 listopada 1908 r. w Kluczborku na Górnym Śląsku. Pochodził z domu o silnych tradycjach patriotycznych. Młodość spędził wraz z rodzicami w licznych podróżach między Berlinem a Petersburgiem, co wynikało z charakteru pracy jego ojca, który był handlowcem. Te okoliczności powodowały, że w latach 1915–1926 uczęszczał do wielu szkół podstawowych i średnich, kolejno w Chociebużu na Łużycach, w Berlinie, Kluczborku, Trzemesznie, Poznaniu, Grudziądzu i Gnieźnie. Liczne podróże sprawiły, że od najmłodszych lat posługiwał się biegle trzema językami (polskim, rosyjskim i niemieckim), a z czasem także francuskim, angielskim, greką i łacina. Archeologią zainteresował się w wakacje 1924 r. kiedy odkrył pierwsze swoje zabytki na wydmie i miał okazje poznać prof. Józefa Kostrzewskiego. Maturę zdał w liceum gnieźnieńskim w roku 1926 i tego samego roku zapisał się na studia w zakresie prahistorii na Uniwersytecie Poznańskim. W latach 1926-1930 studiował poza prahistorią również w zakresie historii średniowiecza, antropologii i etnografii. Równolegle aktywnie działał w zorganizowanym przez siebie Kole Naukowym Polskiego Towarzystwa Prahistorycznego. Na początku lat 30. XX w. obronił pracę magisterską, a w roku 1935 uzyskał doktorat. Równolegle w latach 1926 -1939 podjął się nieodpłatnego stażu w Dziale Prahistorii Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, a w latach 1928-1930 pełnił funkcję zastępcy asystenta Katedry Prahistorii Uniwersytetu Poznańskiego. W tym czasie interesował się przede wszystkim neolitem i wczesną epoką brązu Europy, zwłaszcza Polski. Aby wzbogacić swoją wiedzę o kulturach neolitu, podróżował od początku października 1930 do końca lutego 1931 do
różnych muzeów niemieckich i duńskich. W tym celu Narodowy Fundusz Kultury przyznał mu nagrodę. Od 1931 r. pracuje na stanowisku asystenta a Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Jażdżewski osiadł w Warszawie, gdzie w 1936 roku ożenił się ze Stefanią Jasnorzewską. W 1933 r. po otrzymaniu informacji o znaleziskach archeologicznych w Brześciu Kujawskim pow. włocławski, Jażdżewski wyruszył na poszukiwania na Kujawach. Badał ten region do 1938 roku. Przedmiotem badań były także kujawskie grobowce megalityczne, m.in. w Wietrzychowicach i Sarnowie. W przededniu wybuchu II wojny światowej otrzymał propozycję objęcia kierownictwa Katedry Prehistorii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie oraz przyznanie tytułu profrsorskiego, jednak przeszkodziła w tym wojna. W jej trakcie był dyrektorem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz członkiem konspiracyjnego komunistycznego Komitetu Słowiańskiego, dla którego opracował Atlas do pradziejów Słowian wydany drukiem w 1949 roku. W trakcie wojny prowadził ratownicze prace terenowe oraz porządkował i zabezpieczał zbiory PMA. W lutym 1945 r. przenosi się do Łodzi z która będzie związany do końca życia. 1 kwietnia 1945 r. objął katedrę archeologii prehistorycznej powołanego w tym samym roku Uniwersytetu Łódzkiego. W 1946 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1957 r. profesorem zwyczajnym. 28 marca 1985 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Równolegle z pracą na uczelni łączył funkcję Dyrektora Muzeum Prahistorycznego. Spośród studentów profesora 49 uzyskało tytuł magistra, 10 doktorów, a 13 profesorów. Jego uczniami byli studenci m.in. z Polski, USA, Niemiec, Anglii i Japonii. Równie intensywnie działał na polu budowania zaplecza i oferty muzeum, realizując liczne działania inwestycyjne, organizacyjne oraz naukowo-edukacyjne. Nadzorował badania archeologiczne prowadzone w województwie łódzkim, na Kujawach i na Pomorzu. Liczne prace terenowe dostarczyły ogromnej ilości materiałów archeologicznych. Dzięki inicjatywie profesora i energii powołano m.in. muzea we Włocławku, Pabianicach, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Rawie Mazowieckiej. Konrad Jażdżewski zmarł nagle 21 kwietnia 1985 r., krótko po uzyskaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Konrad Jażdżewski, Pamiętniki. Wspomnienia polskiego archeologa w XX w., Łódź 1995.

JANIKOWSKI Januariusz

JANIKOWSKI Januariuszn

(1938 – 1981), polski archeolog, kierownik Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu, Konserwator Zabytków Archeologicznych na województwo bydgoskie.

Urodził się dnia 10 sierpnia 1938 r. w Praszce w powiecie wieluńskim. Studia archeologiczne podjął na Uniwersytecie im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Łódzkim. W tym drugim uzyskał w 1961 r. tytuł magistra. Początkowo podjął pracę w Muzeum Regionalnym w Częstochowie, a od 1962 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Ponadto od roku 1964 pełnił rolę Konserwatora Zabytków Archeologicznych na dawne województwo bydgoskie. Jako badacz interesował się przede wszystkim okresem późnolateńskim i rzymskim na terenie Polski północnej. Był aktywnym badaczem, na może wskazywać przeprowadzenie przeszło 30 prac wykopaliskowych na stanowiskach o różnej chronologii. Spośród wykonanych prac wykopaliskowych na wyróżnienie zasługują badania cmentarzyska w Podwiesku z okresu późnolateńskiego i rzymskiego. Prowadził również prace zmierzające do inwentaryzacji grodzisk na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej. Ponadto January Janikowski przeprowadził badania archeologiczne w: Starogrodzie (pow. chełmiński), Radzyniu Chełmińskim (pow. toruński), Zębowie (pow. toruński), Teresinie (pow. bydgoski), Świerkówcu (pow. mogileński) i Małej Nieszawce (pow. toruński). Jest autorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz autorem scenariuszy wystaw archeologicznych. Efektem intensywnych prac badawczych było przygotowanie i obrona w 1977 r. na Uniwersytecie Wrocławskim pracy doktorskiej pt. „Międzyrzecze Wisły, Drwęcy i Osy w okresach późnolateńskim i wpływów rzymskich”. Kilka lat później, bo 26 stycznia 1981 r., Januariusz Janikowski zmarł.

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Jacek Woźny, Szkic do portretu zbiorowego archeologów z regionu kujawsko-pomorskiego, „Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego” t. 20, red. Z. Biegański i Wł. Jastrzębski, Bydgoszcz 2007, s. 11-28.

JAKIMOWICZ Roman

JAKIMOWICZ Roman

(1889 – 1951), polski archeolog, profesor, twórca toruńskiej archeologii akademickiej oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Urodził się dnia 12 maja 1889 r. w Jurjewie Polskim na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. Naukę rozpoczął w gimnazjum rosyjskim w Piotrkowie Trybunalskim, a po udziale w strajku szkolnym roku 1905 w gimnazjum polskim w Warszawie. Niedługo później został aresztowany przez carską żandarmerię za kolportaż literatury pepesowskiej (socjalistycznej). W areszcie przebywał do marca 1907 r. Po zwolnieniu z aresztu kontynuował naukę w Szkole Realnej Zrzeszenia Nauczycieli w Grodzisku Mazowieckim. Maturę zdał jako eksternista w Państwowym Gimnazjum w Symferopolu na Krymie, w tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym we Lwowie pod kierunkiem prof. Karola Hadaczka. W roku 1910 przeniósł się do Krakowa, gdzie studiował na Wydziale Filozoficznym
u profesorów: Włodzimierza Demetrykiewicza (prehistorię), Piotra Bieńkowskiego (archeologię klasyczną), Juliana Talko-Hryncewicza (antropologie), Jana Rozwadowskiego (językoznawstwo), Kazimierza Nitscha (językoznawstwo), Franciszka Bujaka (historię społeczno-gospodarczą) i u Ludwika Sawickiego (antropogeografię). Studia w Krakowie realizował do roku 1913. Ze względu na udział w strajku został zmuszony opuścić uczelnie i udać się do czeskiej Pragi, gdzie kontynuował studia pod kierunkiem Lubora Niederlego. Wybuch I wojny światowej zastał Romana Jakimowicza na wykopaliskach w Polsce, doprowadził do przerwania studiów i zaginięcia jego pracy doktorskiej. Mimo tych trudności Roman Jakimowicz doktoryzował się w roku 1919 na Uniwersytecie Jagiellońskim u prof. Demetrykiewicza. Równolegle nabywał doświadczenia muzealniczego. Od 1915 r. zatrudniony był na stanowisku asystenta w Dziale Archeologicznym Pracowni Antropologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i zajmował je do końca 1918 roku, a w 1916 roku został kustoszem Muzeum Krajoznawczego w Warszawie i zajmował to stanowisko do wiosny 1920 roku. W marcu 1920 r. został powołany przez Wydział Nauki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na stanowisko państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych okręgu północnowarszawskiego i członka Prezydium Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych, gdzie pełnił funkcję sekretarza. Kilka lat później (1923 r.) ministerstwo zleciło Romanowi Jakimowiczowi utworzenie Państwowego Muzeum Archeologicznego, którego otwarcie przypadło na 1929 r. W marcu 1934 roku Jakimowicz habilitował się u prof. Józefa Kostrzewskiego na Uniwersytecie Poznańskim na podstawie dorobku naukowego. W momencie wybuchu II wojny światowej Roman Jakimowicz przebywał w Warszawie, gdzie mimo zagrożenia doglądał zbiorów PMA. Od lutego 1940 r. nie pełnił już funkcji dyrektora i pod kara śmierci miał zakaz wstępu na teren muzeum. Od maja 1940 do października 1946 roku Roman Jakimowicz przebywał we wsi Wola Korycka pracując na roli. W połowie lutego 1946 r. badacz przyjął propozycje utworzenia Katedry Prahistorii na powstającym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do Torunia przeprowadził się w październiku 1946 po śmierci żony i rozpoczął organizowanie Zakładu Prahistorii. W roku 1948 Roman Jakimowicz rozpoczął zakrojone na szeroką skale prace wykopaliskowe w Kruszwicy. Prace te realizował do swojej śmierci, która nastąpiła dnia 21 stycznia w 1951 r. Został pochowany na cmentarzu św. Jerzego
w Toruniu.
&nbsp
Współcześnie w regionie upamiętniony przez:

– Sala im. Romana Jakimowicza w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu
– Nagroda za najlepszą pracę magisterską im. Romana Jakimowicza w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Krystyna Przewoźna-Armon, Życie poświęcone ochronie zabytków archeologicznych i studiom nad wczesnym średniowieczem. Roman Jakimowicz (1889 – 1951), „Slavia Antiqua”, t. 33, s. 187 – 218.
Monika Freygant-Dzieruk, Wspomnienie Romana Jakimowicza [w:] Forum Archeologii Publicznej. Popularyzacja i edukacja archeologiczna, red. P. Banasiak, M. Freygant-Dzieruk, N. Stawarz, E. Wielocha, Toruń 2020, s. 25 – 36.

JAMONTT Bronisław

JAMONTT Bronisław

(1886 – 1957), malarz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ur. w Dokudowie pod Lidą. Uczeń Wileńskiej Szkoły Rysunkowej i gimnazjum klasycznego. Po maturze udał się na studia prawnicze do Petersburga (1908-1910), jako wolny słuchać podjął też studia artystyczne. W 1909 r. podróżował do Krakowa i Zakopanego. Trudności materialne zmusiły go do rezygnacji w 1910 r. ze studiów. Wrócił do Wilna. Uczył rysunku w okolicznych dworach, w latach 1918-19 także w szkole w Homlu. Od 1920 r. ponownie w Wilnie. Tu współorganizował Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków. Od 1928 r., aż do uzyskania dyplomu w 1934 r. studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. W tym okresie podróżował m.in. do Paryża i Florencji. Od 1931 r. był już asystentem na uniwersytecie, od 1936 r. zastępcą profesora, a od 1937 do 1939 r. profesorem nadzwyczajnym. W czasie wojny nauczał w podziemiu. Od 1945 r. w Toruniu. Jeden z współorganizatorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 1945 r. prodziekan Wydziału Humanistycznego, od 1946 r. dziekan Wydziału Sztuk Pięknych. W 1953 r. uzyskał doktorat nauk o sztuce. Był bardzo aktywny, tworzył wiele nagradzanych prac. Kilkukrotnie odznaczony w tym w 1955 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zm. 4 II 1957 r. w Toruniu. Pochowany na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Poza zbiorami prywatnymi jego prace znajdują się w muzeach w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu oraz w Muzeum Narodowym w Warszawie.

&nbsp

Współcześnie w regionie upamiętniony poprzez:

– ulica Bronisława Jamontta w Toruniu

&nbsp
Oprac. na podstawie:

Jan Kotłowski, Jamontt Bronisław, [w:] Toruński słownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego, t. 1, Toruń 1998, s. 123-125.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.